Ogólne warunki użytkowania strony internetowej

Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania (dalej “OWU”) służą wyjaśnieniu zasad na jakich będą zarządzane ogólne warunki użytkowania strony internetowej dostępnej  dla Biało-Niebieskiego-Serca stworzonej przez the Stowarzyszenie BLEU-BLANC-COEUR.

Każda osoba nawigująca na Stronie ma status Użytkownika

Artykuł 1 – Akceptacja i modyfikacja OWU

Użytkowanie Strony internetowej musi być zgodne z postanowieniami OWU.  Użytkownik potwierdza akceptację OWU, bez zastrzeżeń, wyłącznie z tytułu użytkowania niniejszej Strony.

OWU mogą być modyfikowane tylko i wyłącznie przez BNS w każdym momencie, biorąc pod uwagę zmiany na Stronie oraz zastosowanych regulacjach prawnych. Nowa wersja OWU będzie dostępna na Stronie. Użytkownik jest proszony o regularne sprawdzanie aktualności zapisów OWU.

Artykuł 2 – Zawartość – Własność intelektualna

Wszystkie marki, fotografie, teksty, komentarze, ilustracje, grafika – animowana bądź nie, sekwencje video, nagrany dźwięk, jak również aplikacje komputerowe które zostały użyte po to by Strona funkcjonowała właściwie – innymi słowy wszystkie elementy reprodukowane bądź wykorzystane na Stronie są prawnie chronione w odniesieniu do praw własności intelektualnej.

Stanowią one kompletną i całkowitą własność Stowarzyszenia bądź jego Partnerów. Jakakolwiek reprodukcja, reprezentacja, użycie bądź adaptacja, w jakiejkowiek zabroniona bądź części , włączając w to aplikacje komputerowe, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody ze strony Stowarzyszenia , jest ściśle zaykł 3broniona. Zaistnienie sytuacji, w której Stowarzyszenie nie zainicjowalo kroków prawnych przeciwko zaistnieniu takich działań, nie oznacza domyślnej zgody na takie wykorzystania i rezygnacji z podjęcia kroków prawnych w przyszłości.

Artykuł 3 – Linki do hipertekstu

Strony internetowe połączone bezpośrednio bądź pośrednio ze Stroną nie są pod kontrolą Stowarzyszenia. Tym samym, Stowarzyszenie nie przyjmuje odpowiedzialności za treści informacji opublikowane na tych stronach.  Linki do zewnętrznych stron internetowych są zamieszczone tylko jako udogodnienie i w żaden sposób nie sugerują aprobaty/wsparcia co do ich zawartości .

Artykuł 4 – Przepisy bezpieczeństwa

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dostępu do Strony, wykorzystane zostały programy, które kontrolują przepływy sterowania , po to by zidentyfikować niepożądane i nieuprawnione próby łączeń bądź próby zmian informacji , bądź też jakiekolwiej inne działania które mogłyby spowodować problem w funkcjonowaniu Strony bądź doprowadzić do każdej większej awarii. Nieuprawnione próby wgrywania informacji, bądź modyfikowania istniejących zmierzające do spowodowania zniszczenia bądź awarii dostępu i zaburzenia integralności Strony są bezwzględnie zabronione i podlegają konsekwencjom prawnym.

Artykuł 5 – Ochrona danych osobowych oraz ustalenia co do ciasteczek

Użytkownik jest proszony żeby skonsultować wymagania i uregulowania prawne polityki prywatności.

Artykuł 6 – Zobowiązania

6.1. Zobowiązania Użytkownika

Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na użytkowanie Strony zgodnie z wymogami prawnymi zawartymi w OWU.

Użytkwnik niniejszym potwierdza, że posiada należyte umiejętności i środki niezbędne dla uzyskania dostępu oraz użytkowania Strony jak również potwierdza iż konfiguracja komputera, z jakiego korzysta, nie zawiera żadnych wirusów i jest bezpieczna w użytkowaniu. 

Potwierdza również, iż podjął wszelkie niezbędne kroki dla ochrony komputera którym dysponuje przed ewentualnym zainfekowaniem jakimkolwiek potencjalnym wirusem bądź próbami przejęcia tegoż komputera przez jakiekolwiek strony trzecie.

Użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za utratę bądź zniszczenie czy też uszkodzenie, materialne bądź niematerialne, na skutek użytkowania Strony. Wykorzystuje informacje zawarte na Stronie na własną całkowitą odpowiedzialność Jesli zajdzie potrzeba dokonania przeglądu/sprawdzenia komputera, podejmie takie działania.

Użytkownik zgadza się powstrzymać od naruszania praw stron trzecich, jak również naruszenia wizerunku Stowarzyszenia. Zabronionym jest utrudnianie bądź wymuszanie przeprowadzenia operacji na Stronie , modyfikowania zawartości, nielegalnie kasowania zawartości dostąpnych na Stronie bądź też nielegalnie wprowadzania  nowych danych na Stronę.

6.2. Zobowiązania Stowarzyszenia

Stowarzyszenie podejmie działania w najlepszej wierze by zapewnić dostęp do Strony. Niedostępnośc Strony, niezależnie od powodu tegoż, nie stanowi podstawy do roszczeń odszkodowawczych.

Stowarzyszenie nie może być pociągnięte do odpowiedzialności w sytuacji zaistnienia dzialania siły wyższej, w sytuacji zaistnienia ogólnej awarii sieci i/lub serwerów, bądź zaistnienia awarii a następnie przerwy niezbędnej do jej usuniecia, a generalnie zaistnienia wydarzeń ktore bedą poza kontrolą i mozliwością przeciwdziałania ze strony Stowarzyszenia. Stowarzyszenie nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek materialne bądź niematerialne zniszczenie ktore może wynikać z połączenia ze Stroną.

Zawartość Strony może kryć w sobie błędy bądź nieścisłości pomimo staranności w przygotowaniu tejże. Stowarzyszenie zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych poprawek w jak naszybszym czasie, ale to do Użytkownika należy przeprowadzanie regularnych kontroli i wyłapywanie takich błędów/nieścisłości. 

Artykuł 7 – Zarządzanie Stroną

Dla właściwego zarządzania Stroną, Stowarzyszenie może, w każdym momencie :

• zawiesić, przerwać bądź ograniczyć dostęp do wszystkich części Strony bądź też zarezerwować dostęp do całej Strony lub jej części dla określonych kategorii Użytkowników internetu;

• wykasować informacje ktore mogą utrudnić operowanie Stroną , bądź też mogą naruszać krajowe bądź międzynarodowe prawa/regulacje.

• zawiesić okresowo funkcjonowanie Strony w celu przeprowadzenia uaktualnienia danych .

Artykuł 8 – Sprawy różne

Jeśli którakolwiek z klauzuli została uznany jako nieważna , będzie traktowana jako nieistniejąca ale ten fakt nie spowoduje nieważności innych klauzuli zawartych w OWU.

Brak wyegzekwowania ze strony Stowarzyszenia jakichkolwiek praw wynikających z OWU, nie oznacza odstąpienia od egzekucji w przyszłości.

Artykuł 9 – Zastosowane prawa – Jurysdykcja prawna

Niniejsze OWU podlegają prawu francuskiemu.

 Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć z zastosowania OWU a nie mogły być rozwiązane w formie układu polubownego, będą przedmiotem postępowania niezależnie od liczby pozwanych i/lub wniesionych gwarancji nawet w procedurze awaryjnej bądź or prcedurze na żądanie:

• dla sporow prawnych z jedną lub większą liczbą osób cywilnych w jurysdykcji kompetentnego sądu francuskiego;

• dla sporów pomiędzy osobami prawnymi – w jurysdykcji sądu na obszarze na którym Stowarzyszenie ma swoją siedzibę główną.

Biało-Niebieskie-Serce zrzesza polskie przedsiębiorstwa i indywidualnych partnerów od poziomu hodowców i plantatorów do poziomu konsumentów ; tworząc zrównoważone rolnictwo i zdrowy model żywienia. Celem ich działalności jest poprawa  jakości i wartości odżywczych produktów spożywczych, a tym samym  żyzna gleba, czyste środowisko naturalne, zdrowe zwierzęta i ludzie.